Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Informačný panel
mesta Bratislavy

Publikácia
Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2022

Publikácia „Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2022“ bola vydaná 28. novembra 2022. Ročenka prináša v 21 kapitolách formou tabuľkových prehľadov, grafov a máp ucelené a podrobné štatistické informácie o ekonomickom, demografickom a sociálnom vývoji hlavného mesta.

Zároveň Vašu pozornosť upriamujeme na webovú prezentáciu vybraných ukazovateľov mesta Bratislavy. Formou interaktívnych grafov chceme priblížiť kľúčové ukazovatele z vybraných štatistických oblastí a ich vývoj v čase.

Detail publikácie

Antistresová omaľovánka hlavného mesta SR Bratislavy

Vyfarbite si historickú dominantu mesta Bratislava.

Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok (osoby)

Počet živonarodených detí v sledovanom období. Za živonarodené dieťa sa pokladá také, ktoré sa narodí aspoň s jedným zo znakov života (dýchanie, alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva), s pôrodnou hmotnosťou 500 g a viac, alebo s pôrodnou hmotnosťou 499 g a menej, ak prežije 24 h po pôrode.

Počet úmrtí v sledovanom období. Úmrtie je nezvratné ukončenie bioelektrických procesov v centrálnej nervovej sústave organizmu.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok
1993 4484 3871 613
1994 3940 3729 211
1995 3829 3992 -163
1996 3416 3958 -542
1997 3468 3968 -500
1998 3275 3972 -697
1999 3240 3985 -745
2000 3400 4089 -689
2001 3139 3863 -724
2002 3201 3856 -655
2003 3454 3964 -510
2004 3672 3974 -302
2005 4012 4116 -104
2006 4141 4159 -18
2007 4317 4062 255
2008 4688 4110 578
2009 5052 3995 1057
2010 5163 4178 985
2011 5356 4010 1346
2012 5088 4050 1038
2013 4996 4151 845
2014 5236 3968 1268
2015 5328 4185 1143
2016 5475 4175 1300
2017 5581 4332 1249
2018 5684 4401 1283
2019 5403 4220 1183
2020 5411 4465 946
2021 5265 5642 -377

Prisťahovaní a vysťahovaní (osoby)

Prisťahovaní na trvalý pobyt - počet osôb, ktoré sa prisťahovali do určitej územnej jednotky, buď z iných územných jednotiek v rámci SR alebo zo zahraničia.

Vysťahovaní z trvalého pobytu - počet osôb, ktoré sa vysťahovali z určitej územnej jednotky, buď do iných územných jednotiek v rámci SR alebo do zahraničia.

Migračné saldo - rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Prisťahovaní na trvalý pobyt Vysťahovaní z trvalého pobytu Migračné saldo
1995 4552 3112 1440
1996 4152 3375 777
1997 3693 4086 -393
1998 3639 4790 -1151
1999 3462 3972 -510
2000 3657 3915 -258
2001 3950 4028 -78
2002 4698 5088 -390
2003 4035 5041 -1006
2004 4708 4784 -76
2005 5350 4942 408
2006 5825 5175 650
2007 6248 5667 581
2008 6823 5537 1286
2009 6100 4887 1213
2010 6297 5542 755
2011 6356 5002 1354
2012 6116 4757 1359
2013 6045 5090 955
2014 6776 5755 1021
2015 8219 6108 2111
2016 8090 6399 1691
2017 8460 6068 2392
2018 8086 6069 2017
2019 10077 6398 3679
2020 7784 5508 2276
2021 7087 6636 451

Celkový prírastok obyvateľstva (osoby)

Celkový prírastok obyvateľstva je tvorený rozdielom medzi stavom obyvateľstva na začiatku sledovaného obdobia a konečným stavom obyvateľstva. Je tvorený súčtom prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním. Záporný výsledok celkového prírastku znamená celkový úbytok obyvateľstva.

Mesiac Celkový prírastok obyvateľstva
1993 2130
1994 0
1995 1277
1996 235
1997 -893
1998 -1848
1999 -1255
2000 -947
2001 -802
2002 -1045
2003 -1516
2004 -378
2005 304
2006 632
2007 836
2008 1864
2009 2270
2010 1740
2011 2700
2012 2397
2013 1800
2014 2289
2015 3254
2016 2991
2017 3641
2018 3300
2019 4862
2020 3222
2021 74

Sobáše a rozvody

Počet všetkých sobášov v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu ženícha. Sobáš je právny akt, ktorým sa uzatvára manželstvo. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo.

Počet všetkých rozvedených manželstiev v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu muža. Rozvod je právny spôsob zániku manželstva za života oboch manželov.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Sobáše Rozvody
1993 2320 1140
1994 2165 1158
1995 1968 1147
1996 2058 1243
1997 2163 1166
1998 2111 1309
1999 2285 1182
2000 2196 1134
2001 2027 1130
2002 2185 1178
2003 2375 1234
2004 2470 1208
2005 2406 1294
2006 2485 1415
2007 2569 1218
2008 2547 1347
2009 2483 1178
2010 2459 1203
2011 2471 1025
2012 2577 1050
2013 2481 1050
2014 2693 940
2015 2887 1008
2016 2946 829
2017 3056 942
2018 3078 922
2019 2779 909
2020 2377 701
2021 2388 654

Priemerný vek matky pri prvom pôrode (roky)

Priemerný vek matky pri pôrode je priemerný vek matiek (prvorodičiek) v zisťovanom roku. Je počítaný z miery plodnosti podľa veku.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Priemerný vek matky pri prvom pôrode
1993 26,63
1994 26,81
1995 26,94
1996 27,21
1997 27,26
1998 27,47
1999 27,63
2000 28,21
2001 28,13
2002 28,65
2003 28,98
2004 29,23
2005 29,61
2006 29,89
2007 30,23
2008 30,52
2009 30,90
2010 31,26
2011 31,46
2012 31,63
2013 31,66
2014 31,89
2015 32,16
2016 32,11
2017 32,19
2018 32,41
2019 32,47
2020 32,66
2021 32,83

Podiel detí a seniorov (osoby)

Podiel detí predstavuje počet osôb vo veku od 0-14 rokov k celkovému počtu obyvateľov.

Podiel seniorov je tvorený počtom osôb od 65 rokov a viac k celkovému počtu obyvateľov. Ukazovateľ sa uvádza v %.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Podiel detí do 14 rokov Podiel seniorov 65+
1996 18,26 11,70
1997 17,37 11,95
1998 16,50 12,09
1999 15,66 12,20
2000 14,88 12,30
2001 14,16 12,31
2002 13,49 12,38
2003 12,93 12,46
2004 12,46 12,55
2005 12,17 12,70
2006 11,96 12,84
2007 11,87 13,00
2008 11,88 13,18
2009 12,09 13,42
2010 12,36 13,58
2011 12,97 14,82
2012 13,38 15,21
2013 13,82 15,65
2014 14,31 16,09
2015 14,70 16,56
2016 15,21 17,14
2017 15,69 17,62
2018 16,13 18,11
2019 16,43 18,54
2020 16,68 18,94
2021 15,71 19,35

Počet detí v materských školách (osoby)

Počet detí v materských školách tvorí celkový počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia na území mesta Bratislavy v príslušnom roku.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Počet detí v materských školách
1996 14262
1997 13559
1998 13013
1999 12279
2000 11559
2001 10918
2002 10787
2003 10680
2004 10848
2005 10550
2006 10599
2007 10830
2008 11125
2009 11480
2010 11739
2011 12124
2012 12725
2013 13127
2014 13623
2015 14205
2016 14420
2017 14799
2018 15324
2019 15662
2020 15983
2021 16332

Počet dokončených bytov

Dokončený byt je definovaný potvrdením vydania kolaudačného rozhodnutia. Patria sem dokončené byty v budovách určených na bývanie, tzn. v obytných domoch, v rodinných domoch a polyfunkčných budovách. Patria sem aj byty v stavbách neurčených na bývanie, napr. v administratívnych budovách, bankách a pod. Počet dokončených bytov predstavuje počet bytov získaných novou výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnou úpravou za daný rok.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Počet dokončených bytov
2001 1362
2002 2048
2003 1284
2004 1987
2005 3211
2006 2521
2007 3992
2008 3013
2009 3741
2010 3242
2011 1768
2012 2916
2013 1569
2014 1686
2015 2394
2016 1952
2017 2794
2018 2771
2019 2838
2020 2793
2021 1910

Podniky podľa ekonomických činností

Ukazovateľ tvoria právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré sú v registri organizácií štatistického úradu označené ako ekonomicky aktívne.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Podniky podľa ekonomických činností
2008 34766
2009 38121
2010 43810
2011 47963
2012 51508
2013 55597
2014 59499
2015 56300
2016 62274
2017 64991
2018 66789
2019 71038
2020 74656
2021 74050

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach (osoby)

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach je tvorený osobami, ktoré využívajú služby zariadenia na prechodné ubytovanie, bez ohľadu na krajinu trvalého pobytu. Do počtu návštevníkov sa započítavajú aj deti. Počty návštevníkov sú za celý kalendárny rok.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
Január 2017 73196
Február 2017 71150
Marec 2017 93380
Apríl 2017 107619
Máj 2017 124317
Jún 2017 126302
Júl 2017 122063
August 2017 133832
September 2017 121355
Október 2017 117210
November 2017 99897
December 2017 100687
Január 2018 77378
Február 2018 75580
Marec 2018 92012
Apríl 2018 108197
Máj 2018 117388
Jún 2018 123817
Júl 2018 119460
August 2018 133500
September 2018 120424
Október 2018 118056
November 2018 100857
December 2018 103387
Január 2019 70684
Február 2019 75109
Marec 2019 93274
Apríl 2019 114216
Máj 2019 128675
Jún 2019 138950
Júl 2019 128170
August 2019 146088
September 2019 134277
Október 2019 129169
November 2019 117095
December 2019 120189
Január 2020 86902
Február 2020 80653
Marec 2020 26714
Apríl 2020 1557
Máj 2020 6894
Jún 2020 21339
Júl 2020 45710
August 2020 52516
September 2020 36425
Október 2020 18595
November 2020 15011
December 2020 12859
Január 2021 4666
Február 2021 5278
Marec 2021 8381
Apríl 2021 7861
Máj 2021 17756
Jún 2021 35031
Júl 2021 46186
August 2021 70953
September 2021 69820
Október 2021 60732
November 2021 41939
December 2021 14285
Január 2022 29707
Február 2022 32247
Marec 2022 44397
Apríl 2022 64443
Máj 2022 84531
Jún 2022 95594
Júl 2022 99137
August 2022 105845
September 2022 99373
Na začiatok stránky